پس از تهیه گزارش کارشناس , و ارائه گزارش نهایی از سوی گروه مشاوره صنعتی آریانا  و توافق جهت انجام امور مشاوره و تنظیم قرارداد  , در ابتدا راهکارهای کوتاه مدت برای هر بخش که دچار مشکل است ارائه میشود و  با نظارت کارشناسان گروه مشاوره صنعتی آریانا مرحله به مرحله  کارها طبق جدول برنامه ریزی شده انجام میشود و در هر مرحله صورتجلسه تهیه شده و گزارش پیشرفت کار نیز به مدیریت مجموعه ارائه میشود .